JÁRVÁNY INT. TERV
FRISS HÍREK
PROGRAMNAPTÁR
VERSENYEK
SPORT
ISKOLÁNKRÓL
ISKOLATÖRTÉNET
HAGYOMÁNYAINK
TESTVÉRISKOLÁNK
ISKOLAORVOS
KÉPGALÉRIA Új
KÉPGALÉRIA
CSENGETÉSI REND
SZOROBÁN
EMLÉKNAPOK
FOGADÓÓRÁK
KÖRZETEK
TOVÁBBTANULÁS
BEIRATKOZÁS
BEIRATKOZÁS SEGÉDLET
SULIVÁRÓ
TANULÓK
OSZTÁLYOK
PEDAGÓGUSOK
ALAPÍTVÁNY
KÖLCSÖNÖZHETÕ KÖNYV
TÁMOGATÓINK
KÖZÉRDEKÛ CÍMEK
GYERMEKVÉDELEM
KÖZZÉTÉTELI LISTA
KÖZÉPISKOLAI
TANULMÁNYI EREDMÉNYEK

DÖK SZMSZ
PEDAGÓGIAI PRG. 2013
SZMSZ 2013
HÁZIREND 2021.03.01.
HÁZIREND MÓDOSÍTÁS
2022.09.01.
Nyelvvizsga-rendelet
PED. PRG. KIEG. 2015 PED. PRG. 2020.09.01.
Dokumentumok
Galéria

Testvériskolánk

CSEREI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA
Csíkrákos

Rákos már a XIII. században tekintélyes egyházközség a Közép-csíki medencében, mátere a szomszédos négy falunak (Madéfalva, Vacsárcsi, Göröcsfalva, Rákos). 1580-ban már mûködött iskola Rákoson. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy 1630-1663 között megjelenõ elsõ Csíki magyar énekkönyvet a rákosi Réti János oskolamester írta csíkszentkirályi társaival. Ezt a könyvet Kájoni János is felhasználta, mint forrást.

Iskolánk névadója Cserei Mihály falunk szülötte, ki megírta Erdély históriáját a XII. sz. utolsó negyedének, a XVIII. század elejének fontos történelmi forrását és irodalmi remekét. Zöld Péter, az 1764-es madéfalvi veszedelem nagy alakja, aki a bujdosó székelyeket Moldvába vezette szintén Rákoson tanult.

Jelenleg intézményünkhöz négy egység tartozik: a göröcsfalvi I-IV osztályos iskola két összevont osztállyal, melyben 21 gyermek tanul, a csíkrákosi I-VIII osztályos iskola elemi és gimnáziumi osztályaiban 117 tanuló (a II-III. osszevont osztály). Ide járatják gyermekeiket azok a vacsárcsi szülõk is akik tanulmányaikat Rákoson végezték. Hozzánk tartozik a göröcsfalvi és rákosi óvoda, melyekben összesen 58 gyermeket foglalkoztatunk.

A központi iskolánkban 7 osztályterem, egy tornaterem és egy kémia-fizika szaktanterem áll a tanulók rendelkezésére. Egy informatika teremmel is rendelkezünk, melyben 16 számítógépbõl álló hálózat van, melyet tovább szeretnénk bõvíteni, világhálóra csatlakoztatni. Még ebben az évben szeretnénk befejezni egy új, modern óvodaépület felépítését, melyet 2006-ban kezdtünk építeni - fõleg állami alapokból. Az elmúlt tanévben megkezdtük az iskola belsõ feljavítási munkálatait, melyek még folyamatban vannak.

Oktatóink jól képzett szakemberek, kiknek hivatása az egészséges életmódra való nevelés és oktatás, értékeink jobb megismerése, megõrzése, bõvítése. Extracurriculáris tevékenységként mûködik iskolánk néptánccsoportja Fodor Csaba táncmester (falunk szülötte) vezetésével.

Ebben a tanévben egy tantárgyközi programot indítottunk, a Takarítási Világnap alkalmával. A környezetvédelmi program kibontakoztatását tavaszra terveztük a Víz Világnapjára (március 22.) és a Föld Napjával (április 22.) zárjuk, ekkor kerül sor egy kiállítás és vetélkedõ megrendezésére is. Programunk címe: Lakókörnyezetünk: ártalmak és szépségek. A program záróünnepsége a Környezetvédelmi Világnap (június 5.). A zöldbetûs ünnepkör bevezetésével tanulóink környezettudatos magatartásának kialakítását céloztuk meg.

Az iskola feladatának tekinti az általános iskolai képzést, a tanulók felkészítését a képességvizsgára, alapfelkészítést az életre, a harmadik évezrednek megfelelõ természet- és társadalomtudományos mûveltség kialakítását, mely a tanulókat alkalmassá teszi saját valóságunk viszonyrendszerének felismerésére, abban való eligazodására.

Pálosi Veronika
igazgató
 « Vissza

kerületi

kerületi

HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS