FRISS HÍREK
PROGRAMNAPTÁR
VERSENYEK
SPORT
ISKOLÁNKRÓL
ISKOLATÖRTÉNET
HAGYOMÁNYAINK
TESTVÉRISKOLÁNK
ISKOLAORVOS
ONLINE GALÉRIA
KÉPGALÉRIA Új
KÉPGALÉRIA
VIDEÓGALÉRIA
CSENGETÉSI REND
SZAKKÖREINK
SZOROBÁN
EMLÉKNAPOK
FOGADÓÓRÁK
KÖRZETEK
TOVÁBBTANULÁS
BEIRATKOZÁS
„Suliváró”
TANULÓK
OSZTÁLYOK
PEDAGÓGUSOK
ALAPÍTVÁNY
KÖLCSÖNÖZHETŐ KÖNYV
TÁMOGATÓINK
ISKOLA BEJÁRÁS
KÖZÉRDEKŰ CÍMEK
GYERMEKVÉDELEM
KÖZZÉTÉTELI LISTA
DÖK SZMSZ
PEDAGÓGIAI PRG. 2013
SZMSZ 2013
HÁZIREND 2019.02.01.
Nyelvvizsga-rendelet
PED. PRG. KIEG. 2015 PED. PRG. 2020.09.01.
Dokumentumok
Galéria
FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratásárakatolikus hit- és erkölcstan


katolikus hit- és erkölcstan

Beiratkozás a 2020/2021. tanévre

Tisztelt Szülők!

A beiratkozást a Kréta rendszer segítségével bonyolítjuk le. A Kréta rendszerbe való belépés módjáról az E-Kréta tudásbázisban találnak információt.

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106

A rendszer használatához szükség lesz a gyermeke oktatási azonosítójára, melyről az óvoda tud tájékoztatást adni.

A felvétel nem a jelentkezés sorrendjétől függ.

A beiratkozáshoz szükséges iratok személyes bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Ha a szülőknek nincs ettől eltérő szándéka, a körzetünkbe tartozó gyerekeket az iskolánk hivatalból felveszi.

A könnyebb ügyintézés érdekében kérjük a Kedves Szülőket, hogy jelezzék szándékukat e-mailben, ha gyermeküket másik iskolába szeretnék íratni.

Ha a körzetünkbe tartozó gyermek a 2020/21. tanévben mentesül a tankötelezettség alól, kérjük, az erre vonatkozó igazolást intézményünkbe lehetőleg elektronikus úton juttassák el.

Ha nem a kötelező felvételt biztosító általános iskolába szeretnék gyermeküket beíratni, akkor a jelentkezők szülei április 28. napja és május 15. napja között a választott intézmény elektronikus KRÉTA felületén adhatják le ilyen irányú kérelmeiket.

Amennyiben további kérdése lenne a témában, kérjük, írjon e-mailt

( kossuthaltalanosiskola@gmail.com ) vagy telefonon érdeklődjön.

Az iskolánk iránti bizalmat előre is köszönjük!
Budapest, 2020. április 8.

Bikfalvi Borbála
intézményvezetőFelhívás megjelenítése
Beiratkozáshoz iskolai körzetek

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztató letölthető a következő linken

Sajátos nevelési igényű tanuló számára a szülő választja ki a megfelelő ellátást nyújtó nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleményében megjelölt intézmények közül a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével.

A nemzetiséghez tartozó gyermeket – ha a felvételi követelményeknek megfelel – a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul is tanító iskolába, tagozatra, osztályba fel kell venni.

Magyar állampolgár tanuló tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesísítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnak. A bejelentést az iskola igazgatójának kell benyújtani, ha a tanuló már beiratkozott hazai iskolába.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) a gyermek elhelyezését követően – közös szülői felügyelet hiányában is – együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, vagy megvonta (2013. évi V. törvény 4:175.§ (1)-(2)).

A nem magyar állampolgár gyermek akkor tanköteles Magyarországon, ha

  • a menedékjogról szóló törvény rendelkezései szerint a magyar állampolgárokkal azonos jogok illetik meg,
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
  • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.
A nem magyar állampolgár, amíg megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása alatt a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.


 « Vissza
Tudásbajnokság

Tudásbajnokság

KERÜLETI BAJNOKSÁG

KERÜLETI DIÁKOLIMPIA
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS