FRISS HÍREK
PROGRAMNAPTÁR
CIKKEK
VERSENYEK
SPORT
ISKOLÁNKRÓL
ISKOLATÖRTÉNET
HAGYOMÁNYAINK
TESTVÉRISKOLÁNK
ISKOLAORVOS
KÉPGALÉRIA ÚJ
KÉPGALÉRIA
VIDEÓGALÉRIA
ÓRAREND
CSENGETÉSI REND
SZOROBÁN
FOGADÓÓRÁK
KÖRZETEK
TOVÁBBTANULÁS
BEIRATKOZÁS
TANULÓK
OSZTÁLYOK
PEDAGÓGUSOK
DOLGOZÓK
SZERVEZETEK
ALAPÍTVÁNY
BÜSZKESÉGEINK
TÁMOGATÓINK
ISKOLA BEJÁRÁS
JÁTÉKOK
KÖZÉRDEKŰ CÍMEK
GYERMEKVÉDELEM
KÖZZÉTÉTELI LISTA
ALAPÍTÓ OKIRAT
IMIP
DÖK SZMSZ
PEDAGÓGIAI PRG. 2013
SZMSZ 2013
HÁZIREND 2013.12.01
Nyelvvizsga-rendelet
PED. PRG. KIEG. 2015
FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására


Felhívás megjelenítése
Beiratkozáshoz iskolai körzetek

Az első évfolyamra történő beíratkozáskor az alábbi dokumentumokat kell bemutatni
Mindenkinek ki kell tölteni:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
- 0. A tanuló általános adatai
- 1. Adatlap 2018-2019. tanévre
- 2. Nyilatkozat – a szülői felügyeleti jogok gyakorlásáról
- 3. Adatvédelmi nyilatkozat
- 4. Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodásról
- 5. Jelentkezési lap
- 6. Nyilatkozat etika/ hit- és erkölcstan tantárgyról
- 7. Bejelentés- külföldön tanuló tankötelesek nyilvántartásához (csak ha szükséges)
- 8. Nyilatkozat ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez (50 % 3 gyerekes, SNI-s, 100% érvényes gyermekvédelmi kedvezményről határozat)
- 9. Nyilatkozat diétás étrend biztosításához (szükséges szakorvosi vélemény)
- 10. Nyilatkozat étkezéshez – személyes adatok kezeléséhez

Sajátos nevelési igényű tanuló számára a szülő választja ki a megfelelő ellátást nyújtó nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleményében megjelölt intézmények közül a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével.

A nemzetiséghez tartozó gyermeket – ha a felvételi követelményeknek megfelel – a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul is tanító iskolába, tagozatra, osztályba fel kell venni.

Magyar állampolgár tanuló tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesísítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnak. A bejelentést az iskola igazgatójának kell benyújtani, ha a tanuló már beiratkozott hazai iskolába.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) a gyermek elhelyezését követően – közös szülői felügyelet hiányában is – együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, vagy megvonta (2013. évi V. törvény 4:175.§ (1)-(2)).

A nem magyar állampolgár gyermek akkor tanköteles Magyarországon, ha

  • a menedékjogról szóló törvény rendelkezései szerint a magyar állampolgárokkal azonos jogok illetik meg,
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
  • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.
A nem magyar állampolgár, amíg megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása alatt a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Letölthető dokumentumok:

0. A tanuló általános adatai
1. Adatlap 2018-2019 tanévre
2. Nyilatkozat – a szülői felügyeleti jogok gyakorlásáról
3. Adatvédelmi nyilatkozat
4. Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodásról
5. Jelentkezési lap
6.Nyilatkozat etika/ hit- és erkölcstan tantárgyról
7. Bejelentés- külföldön tanuló tankötelesek nyilvántartásához (csak ha szükséges)
8. Nyilatkozat ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez (50 % 3 gyerekes, SNI-s, 100% érvényes gyermekvédelmi kedvezményről határozat)
9. Nyilatkozat diétás étrend biztosításához (szükséges szakorvosi vélemény)
10. Nyilatkozat étkezéshez – személyes adatok kezeléséhez


 « Vissza
TEKI-TOTÓ országos anyanyelvi tanulmányi verseny

Kerületi környezetvédelmi vetélkedő

karate

karate
HETI ÉTLAP
EBÉD BEFIZETÉS